website templates

KOMBINACIONI MOTIVI

Taktika i kombinatorni motivi ne dolaze sami od sebe, već su najčešće posljedica neuravnoteženosti koja nastaje u poziciji. Što je igra nepreciznija, neuravnoteženost je po pravilu veća, tako da se najčešće u lošoj igri kriju začeci taktičkih rješenja. Obično je protivnik već ostvario određenu „pozicionu“ prednost, tako da ona predstavlja osnovu za kombinatornu igru usmjerenu ka konkretnim ciljevima.
Najzastupljeniji kombinacioni motivi su:
- dvostruki udar
- vezivanje i odvezivanje figura
- odvlačenje
- oslobađanje polja
- prekrivanje
- eliminiranje
- dirigiranje

DVOSTRUKI UDAR

Dvostruki udar je kombinacioni motiv kojim napadamo dvije  figure protivnika.

VEZIVANJE I ODVEZIVANJE FIGURA

Vezivanje može da bude potpuno (kada je iza vezane figure kralj) i poluvezivanje (kada je iza vezane figure neka druga figura).

ODVLAČENJE

Odvlačenje je kombinacioni motiv kojim odvlačimo figure od odbrane bitnog polja (reda-linije) i figure.

OSLOBAĐANJE POLJA

Oslobađanje polja je kombinacioni motiv kojim uklanjamo ( najčešće) svoju figuru da bi oslobodili neko polje (liniju, dijagonalu) za drugu figuru koja daje mat ili osvaja figuru protivnika.

PREKRIVANJE

Eliminiranje je kombinacioni motiv kojim uklanjamo djelovanje neke figure (najčešće odbrambene), a rijetko i sopstvene radi pata.

DIRIGIRANJE

Dirigiranje je kombinacioni motiv kojim tjeramo protivničku figuru na
željeno polje kako bi ostvarili zadati cilj.

© Copyright 2017 Chess Scout - All Rights Reserved